Laadperrons

laadperrons van het magazijn

De laadperrons van het magazijn moeten tot in het kleinste detail worden bestudeerd, aangezien ze de toegang vormen tot de ontvangst- en verzendzone. Het is noodzakelijk de indeling van de buitenruimte nauwkeurig te ontwerpen en het beste type perron te kiezen, al naargelang de beschikbare ruimte. Daarom moet men de verschillende factoren in ogenschouw nemen om te kunnen bepalen wat de meest ideale oplossing zal zijn.

Voordat wordt besloten met welk type laadperron, de toegangen of dockshelters worden uitgerust, moet eerst de plaats hiervan in de buitenruimte worden bepaald. Hierbij moet met verschillende factoren rekening worden gehouden.

 • Eerst moet worden besloten of er een «just in time»-principe zal worden gevolgd. Wanneer dit principe wordt toegepast, kan de plaatsing van de laadperrons van cruciaal belang zijn. Ook is het noodzakelijk alle aspecten die hierbij een rol spelen zorgvuldig te analyseren, zoals het type lading, de frequentie van de leveringen, de toegankelijkheid van de zone, de benodigde ruimte voor de vrachtwagens, enzovoort.
 • Of men gebruik gaat maken van vrachtwagens met een groot volume is een ander, zeer belangrijk aspect voor de plaatsbepaling van de laadperrons. De huidige tendens wijst erop dat er steeds vaker langere en bredere vrachtwagens met een groter volume gebruikt gaan worden, dan nu het geval is. Daarom moet men bij het plannen van de plaats van de laadperrons er zeker van zijn over een toegangszone te beschikken, die ruim genoeg is voor het manoeuvreren en het parkeren van grote vrachtwagens.
 • Een derde belangrijke factor bij het ontwerpen van laadperrons is de aanwezigheid van hellingen op het terrein. De hellingshoek in de zone van de laad- en losperrons moet altijd zo klein mogelijk zijn. Hoe kleiner de hellingshoek, des te kleiner de kans op fouten en ongelukken. Wanneer er vrachtwagens met een groot volume binnenkomen, zoals «high cubes», dan kan het nodig zijn speciale voorzieningen aan te brengen, zoals laad- en losdocks met een hydraulisch systeem of hefmechanismen in de grond.
 • De aspecten die invloed hebben op de plaatsbepaling van de laadperrons zijn niet alleen van technische aard; ze zijn ook esthetisch en organisatorisch. Bij de planning van het gehele complex, probeert men de laadperrons altijd verwijderd te houden van de toegangszones naar de bijgebouwen, waar zich de kantoren bevinden (die over het algemeen tegen het magazijn zijn aangebouwd). Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat de beste locatie voor de laadperrons aan de zijkant van het gebouw is. De algehele oriëntatie van het complex bepaalt of het mogelijk is een dergelijke scheiding aan te brengen.
 • Tevens moeten ook productiviteitsfactoren in de overweging worden meegenomen. De efficiëntie van de laadperrons kan verhoogd worden door de ontvangst en verzending van goederen in dezelfde zone te combineren. Deze oplossing brengt de kosten drastisch terug en verhoogt vooral de productiviteit van de apparatuur voor goederenafhandeling en het magazijnpersoneel. Wanneer het volume van de goederenstroom dit rechtvaardigt kan men overwegen de toegangen of dockshelters te scheiden al naargelang de functie (sommige zijn bestemd voor de ontvangst en andere voor de verzending van goederen).
 • Door bij de plaatsbepaling rekening te houden met de details van de laad- en losdocks van de installatie, kan de efficiëntie ervan wezenlijk worden beïnvloed. Men moet in het oog houden dat deze toegangen of dockshelters voortdurend worden geopend en gesloten en dat dit een directe invloed kan hebben op de temperatuur in de loods. Het is daarom raadzaam de dominante windrichting in aanmerking te nemen om problemen, die door klimatologische omstandigheden kunnen worden veroorzaakt, te beperken. 
 • Als laatste is het belangrijk eventueel toekomstige uitbreidingen van het magazijn te voorzien en zich ervan te verzekeren dat deze mogelijk toe te voegen ruimtes op een logische manier kunnen worden geïntegreerd met het bestaande gebouw. Daarom moet er extra ruimte beschikbaar zijn om nieuwe laadperrons te installeren, zonder dat dit invloed heeft op de normale dagelijkse gang van zaken in het magazijn.

 

Hoeveel toegangen of dockshelters zijn er nodig? 

Tijdens het ontwerpen zal worden bepaald, hoeveel laadperrons er moeten worden ingericht. Het aantal aan te brengen toegangen of dockshelters is afhankelijk van de goederenstroom, het leveringsvolume, het tijdstip waarop men het grootste gedeelte van de goederen ontvangt, de tijd die nodig is voor het lossen en het overbrengen van de ontvangen lading naar de uiteindelijke opslaglocatie en de beschikbare apparatuur voor goederenafhandeling.

Er zijn echter drie aspecten waarmee men rekening moet houden om er zeker van te zijn dat het aantal toegangen of dockshelters voldoende is.

 1. In de eerste plaats moet de zone van de laadperrons dusdanig worden ontworpen dat een snelle uitbreiding bij toekomstige ontwikkelingen mogelijk is. Tijdens de eerste bouw kunnen panelen worden gebruikt die gemakkelijk te verwijderen zijn, zodat nieuwe dockshelters of overdekte laadkuilen eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd. Bedenk dat de kosten van de herinrichting van een laadperron behoorlijk lager zijn, als men een toekomstige uitbreiding heeft voorzien en dergelijke maatregelen heeft getroffen.
 2. Op de tweede plaats is het raadzaam om te bepalen waar eventueel geweigerde laadbakken of containers neergezet kunnen worden. Deze moeten buiten neergezet worden, en men kan hiervoor tijdelijk een van de verborgen schachten voor de installatie van een toekomstige lift gebruiken.
 3. Als laatste moet men rekening houden met de werktijden. Transportbedrijven zullen meestal ´s ochtends lossen en ´s middags laden. Dit kan op de drukste tijdstippen voor opstoppingen zorgen en veel extra kosten met zich meebrengen. Als gevolg hiervan moet het aantal toegangen of dockshelters gelijk zijn aan het maximaal aantal vrachtwagens dat op hetzelfde tijdstip komt laden en lossen.

hoeveel laadperrons er moeten worden ingericht

Asfalt en gewicht

Wanneer de toegangszone naar het magazijn bij het ontwerp van een laag asfalt is voorzien, dan moet er een betonnen baan worden aangelegd bij de laadperrons. Deze maatregel is noodzakelijk omdat, wanneer de opleggers van de trekkers worden losgekoppeld, deze uitsluitend op hun steunpoten rusten. Als dit op warm asfalt gebeurt, dan kunnen de steunpoten vanwege het grote gewicht wegzakken in het asfalt. De breedte van deze betonbaan hangt af van de lengte van de vrachtwagens.

 

Hellingen voor heftrucks

Een ander bouwaspect dat niet mag worden vergeten bij het aanleggen van de toegangen of dockshelters, zijn de middelen die ervoor moeten zorgen dat de heftrucks zich vanuit het magazijn naar het niveau van de vrachtwagens kunnen verplaatsen. Dit wordt vaak opgelost door middel van betonhellingen of een dockleveler, zoals aan het begin van dit artikel is uitgelegd.

 

Soorten laadperrons

Het laadperron aan de gevel: de beste optie

Er zijn nog andere beslissingen die moeten worden genomen wat betreft de laadperrons; zoals welke soort toegang of dockshelter aangebracht moet worden, op welke hoogte deze moet komen te liggen enzovoort. Deze zaken worden hieronder behandeld.

Een laadperron aan de gevel is ideaal om aan te docken. Hierbij bevindt de toegang of dockshelter zich min of meer op dezelfde hoogte als de vrachtwagens en staat enigszins van het gebouw af om het regenwater beter af te kunnen voeren.

Dit is erg gemakkelijk te installeren, maar kan daarentegen gevaar opleveren voor de veiligheid van het gebouw, vooral wanneer men de steunpoten van de opleggers gebruikt voor het manoeuvreren. Als deze steunpoten aan de voorkant te snel worden ingetrokken, dan kan de bak overhellen en tegen de muur van het complex stoten.

 

Laadperron met hellende toegang

Als het complex zich op een helling bevindt, dan kan een aflopende toegangszone worden geconstrueerd zodat het laadperron zich op de juiste hoogte bevindt. Het gevaar van dit soort toegangen is dat, wanneer men een vrachtwagen of een oplegger te snel achteruit laat rollen, de bovenkant van de bak tegen de muur van het complex kan stoten.

Er zijn nog meer nadelen bij dit soort toegangen, zoals sneeuwophoping in de winter waardoor deze moet worden geruimd. Er kunnen zich ook mogelijke problemen bij de afwatering voordoen of de verkeersveiligheid kan in gevaar komen waardoor er een goede signalering moet worden aangebracht en eventuele afzettingen.

 

Inpandige laadperrons

Dit toegangstype wordt vaak vanwege de hoge bouwkosten verworpen, ook vanwege het probleem van te weinig ventilatie in de loodsen. Ze bieden echter ook een aantal voordelen die deze investering kunnen rechtvaardigen.

 • Dit systeem is beter voor de temperatuurbeheersing van het magazijn, wat zowel ten goede komt aan de goederen als aan de magazijnmedewerkers.
 • Er is ook minder kans op diefstal.
 • Ook kan de capaciteit van het magazijn beter worden benut.

Soorten laadperrons

Laadperrons in zaagtand-opstelling

Een configuratie in zaagtand-opstelling komt niet vaak voor, maar wanneer de ruimte om te manoeuvreren klein is, kan deze configuratie een goede oplossing zijn om voldoende laadperrons te kunnen inrichten.

Het grootste nadeel is dat ze over het algemeen voor zowel laden als lossen worden gebruikt en voor deze manier van werken is de ruimte erg beperkt. De toegangsweg moet dan wel op de juiste manier zijn aangelegd zodat het aankomend verkeer de perrons onder de juiste hoek kan naderen.

Wanneer door de karakteristieken van het gebouw het gebruik van open laadperrons is vereist, is het raadzaam dat één daarvan overdekt is over minimaal 6 m voor het laden en lossen van bepaalde goederen.

 

Planning van de manoeuvreerruimte

Na het analyseren van de soorten laadperrons, wordt bekeken hoe de ruimte vlak ervoor moet worden ingericht. Onder manoeuvreerruimte wordt het gebied verstaan vanaf de buitenzijde van het laadperron tot aan het eerste obstakel dat men aantreft, of dit nu een gebouw, een afrastering, een weg, of iets anders is. Het totale oppervlak dat noodzakelijk is voor dit gebied hangt af van factoren zoals de afmetingen van de trekkers en de opleggers en de breedte van de laadperrons. 

De ontwikkelingen bij de industriële voertuigen zorgen voor een voortdurende evolutie van de capaciteit en de afmetingen. Het is raadzaam de fabrikanten te raadplegen omtrent de afmetingen en lengtes van de verschillende vrachtwagens zodat ze de specifieke gegevens van elk type voertuig kunnen verstrekken.

 

Hoogte van de laadperrons

Het merendeel van de laad- en losdocks voor industriële voertuigen hebben een hoogte van 1,2 m, maar er zijn veel vrachtwagens waarvan het chassis, waarop de bak of de container rust, ver boven of onder dit niveau ligt.

 • Als het laadperron bedoeld is voor vrachtwagens met een groot volume, dan moet deze afgestemd worden op chassishoogtes tussen de 0,9 en 1 m.
 • In het geval van koelwagens kan de afstand tot de grond, tussen de 1,3 en 1,4 m bedragen.
 • Daarentegen bedraagt de hoogte van opleggers met een laag chassis en van meubelvrachtwagens gewoonlijk 0,9 m en soms zelfs minder.
 • Ten slotte moet voor ongelede vrachtwagens een hoogte worden berekend tussen de 0,9 en 1,2 m.

 

Gebruik van speciale vrachtwagens

De laadperrons kunnen af en toe worden gebruikt voor speciale vrachtwagens met een toegangshoogte die hoger of lager is dan die van het geplande laad- en losdock. Om met dit soort voertuigen te kunnen werken, kunnen er een aantal maatregelen worden genomen:

 1. Een van de mogelijkheden is het gebruik van hydraulische krikken om de achterkant van vrachtwagens met een lage bak op te heffen.
 2. Ook kunnen tijdens de bouw laadperrons met een variabele hoogte worden geïnstalleerd.
 3. Als hier plaats voor is, dan kan een extra lang hydraulisch laadperron met variabele hoogte worden gebruikt om de hellingshoek, veroorzaakt door het hoogteverschil, tot een minimum terug te brengen. Er bestaan hydraulische laadperrons tot 3,7 m lang en met instelbare hoogtes tussen de 300 en 450 mm wat een grote flexibiliteit en aanpassingsvermogen geeft.
 4. Tevens kunnen er liften in de manoeuvreerruimte naast het laadperron worden geïnstalleerd. Hiermee kan het chassis op de gewenste hoogte worden gebracht.
 5. Een vijfde optie is de bouw van een laag laadperron met een hydraulische lift.

Hieronder volgt een tabel met de meest gebruikelijke soorten vrachtwagens en de hoogte van de bak, zodat de hoogte van de laadperrons beter vastgesteld kan worden.

 

TYPE VRACHTWAGEN HOOGTE VAN DE LAADVLOER
  Minimaal (m) Maximaal (m)
Vrachtwagen voor containervervoer 1,4 1,6
Koelwagen 1,25 1,5
Oplegger dubbele as 1,1 1,3
Bestelwagen 1,1 1,2
Jumbo-oplegger 0,9 1,0
Vrachtwagens voor meubeltransport 0,6 0,9
Bestelbus 0,5 0,75
Gewone vrachtwagen 0,9 1,2
Oplegger 1,2 1,5

 

Zoals men reeds heeft gezien, zijn er veel variabelen wat betreft het ontwerp en de plaatsing van de toegangen of dockshelters, en de laadperrons van een complex. We benadrukken nogmaals dat het daarom essentieel is vooraf een analyse van de klantbehoeften uit te voeren om een maximale efficiëntie te bereiken.

Andere artikelen in deze rubriek

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: