Ontwerp van een magazijn: overwegingen over het gebruik van heftrucks

Alle producenten van heftrucks beschikken over productfiches met de technische gegevens van alle typen en modellen. Hiermee beschikt men over de noodzakelijke gegevens om de installatie te ontwerpen:

  • De noodzakelijke breedte van het gangpad om te kunnen werken met de heftruck
  • De hefhoogte van de lading
  • De hoogte van de ingetrokken mast
  • Het draagvermogen

 

De hefhoogte

Een van de technische gegevens waar men in het bijzonder rekening mee moet houden, is de hefhoogte: de afstand vanaf de grond tot aan de bovenkant van de vork.

Hefhoogte

Hefhoogte

 

Om de maximale hoogte te berekenen van het hoogste niveau van de magazijnstelling, moet men erop bedacht zijn, dat de vorken tussen de boven- en onderplanken van de pallet worden gestoken, waardoor een gedeelte van de pallet zich onder de vorken zal bevinden. Daarom moeten de liggers van het hoogste opslagniveau zich minimaal 200 mm onder de maximale hefhoogte bevinden.

Op deze manier is men er zeker van dat wanneer de mast maximaal uitgeschoven is, de pallet hoog genoeg wordt opgetild zodat deze niet tegen de liggers stoot.

Men moet ook de reikwijdte van de ingetrokken masten berekenen om de hoogte van de deuren, de breedte van de gangpaden en de hoogte van de plafonds van de doorgangen (bij het rijden onder entresol- of tussenvloeren) te kunnen bepalen. De afstand tussen de ingetrokken mast en het plafond of de liggers die zich boven de doorgangen bevinden, moet minstens 500 mm bedragen.

 

 

 

Magazijn van een logistiek dienstverlener

Magazijn van een logistiek dienstverlener

Overwegingen bij het gebruik van heftrucks in inrij- of doorrijstellingen

Bij het systeem van inrij- of doorrijstellingen moeten de heftrucks met geheven lading de stellingen binnenrijden, waardoor de bewegingen langzaam worden. Om te zorgen voor snellere en veiligere processen is het raadzaam geleiders aan de vloer te bevestigen.

Hierbij moet rekening worden gehouden met de breedte van de machine waarbij minimaal een vrije ruimte van 50 mm (25 mm aan elke kant) tussen de heftruck en de geleiders moet worden gerespecteerd. Als de heftruck is voorzien van centreerwielen, dan kan de vrije ruimte tot 10 mm worden teruggebracht.

 

 

Bij het gebruik van heftrucks in inrij- of doorrijstellingen moet men erop letten dat het eerste laadniveau van de stelling soms lager ligt dan het dak van de heftruckcabine.

In dit geval, afhankelijk van de afmetingen van de heftruckcabine, moeten hierin misschien veranderingen worden aangebracht, zoals wordt getoond in onderstaande afbeelding.

 

Overwegingen met betrekking tot het gebruik van heftrucks bij inrij- of doorrijstellingen

Overwegingen met betrekking tot het gebruik van heftrucks bij inrij- of doorrijstellingen

 

Vrije ruimten bij conventionele palletstellingen al naargelang het type heftruck

Hieronder volgt een tabel met de vrije ruimten die vereist zijn in de stellingvakken, overeenkomstig de norm EN 15620 die sinds januari 2009 van toepassing is.

De volgende indeling wordt daarin genoemd: 400 (voor tegenwicht heftrucks of reachtrucks), 300A (voor tridirectionele heftrucks man-up, waarbij de bestuurder met de lading omhoog gaat) en 300B (voor tridirectionele heftrucks man-down, waarbij de bestuurder beneden blijft). De afmetingen X en Y worden in de illustratie bij de tabel toegelicht.

 

 

 

Heftrucks

Voor hoogtes tussen

 

Klasse 400 Klasse 300A Klasse 300B
X3,4,5,5 Y3 X3,4,5,6 Y3 X3,4,5,6 Y3
0 - 3000 mm 75 75 75 75 75 75
3000 - 6000 mm 75 100 75 75 75 100
6000 - 9000 mm 75 125 75 75 75 125
9000 - 12000 mm 100 150 75 75 100 150
12000 - 13000 mm 100 150 75 75 100 175
13000 - 15000 mm ---- --- 75 75 100 175

Vrije ruimten die men in de stellingvakken van conventionele palletstellingen moet respecteren al naargelang het type heftruck

 

Vrije ruimten in de gangpaden

Men moet bedacht zijn op de lengte van de ingetrokken mast van de heftruck voor het bepalen van de hoogte van de gangpaden of doorgangen, wanneer de heftrucks onder laadniveaus of andere structuren, zoals entresol- of tussenvloeren, doorrijden.

Dit is niet de enige veiligheidsmaatregel die men moet volgen bij het ontwerpen van de gangpaden in een magazijn, maar het maakt deel uit van de specifieke normen die in acht moeten worden genomen bij het ontwerpen van een installatie. Deze normen zijn opgesteld om er zeker van te zijn dat er met heftrucks in gangpaden zonder geleidingsrails gewerkt kan worden.

Mogelijkerwijs bestaan er in ieder land normen op dit gebied die in aanmerking genomen moeten worden. Wij raden u aan na te gaan welke maatregelen er in uw land wettelijk toegepast moeten worden.

Wanneer in de gangpaden aan de bovenkant portaal- of topverbindingen worden gebruikt, dan moeten deze zo worden geplaatst dat de vrije ruimte of de verticale afstand tussen deze verbindingen en de lading of de mast van de heftruck minimaal 150 mm bedraagt.

De afmetingen van de gangpaden moeten worden vastgesteld op basis van de grootste heftruck die hierdoor rijdt in combinatie met een eventuele doorgang voor voetgangers.

 

 

 

 

 

Wanneer het om gangpaden met eenrichtingsverkeer gaat, dan moet de breedte minstens even groot zijn als de heftrucks en andere voertuigen die zich hierdoor verplaatsen of als de breedste ladingen, vermeerderd met minimaal 600 mm extra ruimte. Behalve in het geval van smallegangentrucks. Wanneer zich door deze gangpaden ook personen verplaatsen, dan moet er een extra ruimte van minimaal 1 m exclusief voor voetgangersverkeer worden gerekend. Bij gangpaden met tweerichtingsverkeer wordt dezelfde norm toegepast, en moet de breedte van het gangpad met minstens 900 mm vermeerderd worden.

Bij de doorgangen die door heftrucks worden gebruikt, moet er een apart gedeelte voor uitsluitend voetgangers worden gereserveerd. Wat de breedte van deze doorgangen betreft gelden dezelfde voorschriften als voor de gangpaden. Omdat het hier om doorgangen gaat, kan er ook tegen de boven gelegen elementen worden gestoten als daar geen rekening mee wordt gehouden bij het ontwerp. Daarom wordt er een extra norm toegepast die bepaalt dat de totale hoogte van de doorgang minimaal de hoogte van de heftruck met of zonder lading en ingetrokken mast, moet bedragen, vermeerderd met een vrije ruimte van 500 mm.

Voor meer informatie over het ontwerp kunt u de normen EN 15512 en EN 15620 raadplegen.

 


1. Beschermingsgaaswand
2. Portaal- of Topverbinding
3. Veiligheidspin
4. Ladder- of Jukverbinding
5. Verlengingselement ladders of jukken 100 mm
6. Laterale verlenging ladders of jukken 500 mm
7. Staanderbeschermer
8. Dubbele aanrijdbeschermer
9. Draagvermogenbord
10. Werkzone
11. Gangpad
12. Verzendzone
13. Voetgangersgedeelte gangpad
14. Voetgangerskruising
15. Doorgang

 

Andere artikelen in deze rubriek