Een magazijn ontwerpen

Voor het ontwerpen van een magazijn moet zoveel mogelijk informatie betreffende de klantbehoeften, de beschikbare ruimte en de middelen die de klant bezit, worden verzameld. Het verzamelen van gegevens wordt alleen begrensd door het type project dat men wil voorstellen.

Het is niet voldoende te weten wat de klant nodig heeft of in staat is uit te voeren, maar kennis over de op de markt beschikbare mogelijkheden is ook essentieel. Daarom moet men over diepgaande kennis beschikken wat betreft de verschillende opslagsystemen en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op de markt.

Laten we kijken hoe de verzamelde gegevens worden geclassificeerd. Elke factor zal bepalend zijn voor de indeling van het magazijn en zal meegenomen worden in het ontwerpproces.

 

Product: Wat zijn de eigenschappen van het product dat zal worden opgeslagen?

 

Welke gegevens zijn noodzakelijk...
Welke laadeenheden gebruikt het bedrijf?
Wat zijn de afmetingen en het gewicht van de laadeenheden?
Hoeveel artikelen wil men opslaan?
Hoeveel verschillende soorten artikelen zullen worden opgeslagen?
Wat is de weerstand van het artikel tegen samenpersen en vervorming?
Is het artikel gevoelig voor klimatologische omstandigheden?
Betreft het ontvlambare artikelen? Welke veiligheidsmaatregelen moeten er aanwezig zijn?
Wat zijn de vereisten met betrekking tot de omloopsnelheid?
Moeten de artikelen traceerbaar zijn?
Is er een permanent productbestand?
Verwacht men in de toekomst te groeien?
Deze gegevens bepalen...
Het opslagsysteem dat zal worden gebruikt en de afmetingen van de stellingvakken of legborden.
De omvang van de installatie, het opslagsysteem en de indeling.
De manier waarop de goederen afgehandeld moeten worden en de weerstand waaraan de apparaten voor goederenafhandeling moeten voldoen.
Hoe de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden.
Welke werkzones er zullen worden geïnstalleerd.
Hoe de goederen gedistribueerd moeten worden.
De organisatie van de interne goederenstromen.
Of het mogelijk is de producten te stapelen.
De stabiliteit van de laadeenheid tijdens de afhandeling.
De kans op ineenstorting (in dat geval is er meer ruimte nodig).
Of het een installatie met een constante temperatuur betreft (een magazijn met een negatieve temperatuur, met een koele temperatuur of een magazijn op kamertemperatuur).
De eigenschappen van het brandbeveiligingssysteem.

 

Ruimte: Welke infrastructuur is er al aanwezig?

 

Welke gegevens zijn noodzakelijk...

Voor het beantwoorden van deze vraag is een door de klant verstrekte technische tekening niet voldoende. Men moet de locatie bezoeken om alle gegevens te bevestigen en de afmetingen te verifiëren.

Wat zijn de afmetingen van het complex?
Zijn er speciale eigenschappen of beperkingen met betrekking tot de toegangen, de vloeren, de ramen, de zuilen, de kabelputten, de installatie en de elektriciteitskabels?
Zijn er aangrenzende panden die van invloed zijn op het magazijn?
Wat is de bodemweerstand?
Wat zijn de plaatselijke bouwvoorschriften?
Moeten er aardbevingsberekeningen uitgevoerd worden?
Deze gegevens bepalen...  
De opslagcapaciteit en de manier waarop de goederen over de stellingen verdeeld zullen worden.
De toegankelijkheid van de opgeslagen goederen.
De indeling van de beschikbare ruimte en de plaatsing van de nooduitgangen.
De noodzaak om magazijnstellingen met een bepaalde weerstand te installeren.

 

Materieel: Welke middelen zijn al aanwezig?

 

Welke gegevens zijn noodzakelijk...
Zijn er al magazijnstellingen aanwezig? Zo ja, hoeveel, van welke afmeting en wat is het draagvermogen?
Is er apparatuur voor goederenafhandeling aanwezig? Zo ja, wat zijn de afmetingen, de hefhoogte en het draagvermogen?
Zijn er al hulpmiddelen, zoals magazijnbakken en pallets aanwezig? Wat zijn hun afmetingen en eigenschappen?
Is de onderneming bereid nieuwe opslagapparatuur aan te schaffen?
Deze gegevens bepalen...
De noodzaak om nieuw materiaal toe te voegen.
De opslagcapaciteit.
Hoe er beter aan de klantbehoeften tegemoet kan worden gekomen.
Of de opslagcapaciteit uitgebreid kan worden.

 

Goederenstromen en omloopsnelheid: Hoe verlopen ze?

 

Welke gegevens zijn noodzakelijk...
Hoe zal het artikel de installatie binnenkomen, met welke frequentie en in welke hoeveelheden?
Hoe zal de goederenafhandeling gebeuren?
Hoeveel bestellingen zullen er binnenkomen en uit hoeveel regels bestaat een bestelling?
Op welk moment zal de bestelling worden klaargezet?
Op welke manier zal de bestelling uiteindelijk verpakt worden voor verzending? Rangschikking en aantal.
Wat zijn de vereisten van de goederen wat betreft de omloopsnelheid, de plaatsing in quarantaine, enzovoort?
De goederen worden ingedeeld op basis van...
A: hoge omloopsnelheid
B: gemiddelde omloopsnelheid
C: lage omloopsnelheid
Wat zijn de huidige en de verwachtte behoeften in de toekomst?
Deze gegevens bepalen...
De omvang en de indeling van het magazijn.
Of er extra ruimte gereserveerd moet worden en waaraan deze zal moeten voldoen.
De verdeling van de goederen over de magazijnstellingen.
De manier waarop de bestellingen klaargezet worden.
Of er extra hulpmiddelen nodig zijn en zo ja, welke.
Het Warehouse Management Systeem (WMS) dat gebruikt zal worden.
De apparatuur voor goederenafhandeling.
De productiviteit van de installatie.

 

Personeel: Over welke vakmensen beschikt de onderneming?

 

Welke gegevens zijn noodzakelijk...
Het aantal beschikbare magazijnmedewerkers.
Over welke kwalificaties beschikt het personeel dat werkzaam is in de installatie?
Wordt er in ploegendienst gewerkt? Zo ja, hoe is dit georganiseerd?
Is de onderneming bereid het aantal medewerkers te verminderen of uit te breiden? En is het bedrijf bereid nieuwe medewerkers op te leiden?
Deze gegevens bepalen...
De productiecapaciteit van de installatie.
Of het nodig of mogelijk is de productiviteit te verbeteren.
Of andere opslagsystemen en ander materieel dan het huidige noodzakelijk zijn.
Welke maatregelen er genomen moeten worden op het gebied van de apparatuur voor goederenafhandeling.

 

Bedrijfsmanagement en bedrijfspolitiek: Hoe worden de dingen gedaan?

 

Welke gegevens zijn noodzakelijk...
Hoe wordt het magazijn beheerd?
Is er een warehouse management systeem WMS?
Welke middelen zijn beschikbaar?
Moeten de bestellingen sneller klaargezet worden?
Is het wenselijk de voorraad te beperken?
Hoe is het bedrijfsimago en waarop is dat gebaseerd?
Beschikt de onderneming over investeringscapaciteit?
Welk opslagsysteem wordt er gebruikt?
Deze gegevens bepalen...
Of het warehouse management systeem verbeterd moet worden.
Het beste opslagsysteem en de beste manier om bestellingen klaar te zetten.
Het opslagsysteem dat moet worden geïnstalleerd.
De benodigde ruimte.
De voorraadhoeveelheid die kan worden beheerd.
Of er meer of minder personeel nodig is.
De effectiviteit van de installatie.
De manier waarop de systemen en de beschikbare middelen zullen worden toegepast.
En uiteindelijk het succes of het mislukken van de geïmplementeerde oplossingen.

 

De goederen, de opslagruimte en de apparatuur voor goederenafhandeling zijn bepalende factoren bij de inrichting van het magazijn.

Mecalux beschikt over een logistieke adviesdienst die een op maat gemaakte opslagoplossing voor uw bedrijf kan ontwikkelen.

 

Andere artikelen in deze rubriek

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: