Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MECALUX

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, bovenop elke bijwerking ervan, zijn van toepassing op elke verkoop, offerte of aanbieding van materialen en/of levering van diensten (hierna "Materia(a)l(en)" en/of "Dienst(en)") door elk bedrijf van de Mecalux Groep (hierna "Mecalux") en kunnen alleen worden gewijzigd met de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en schriftelijke aanvaarding van deze laatste.Bijgevolg (a) de uitgifte van de inkooporder door de klant van Mecalux (hierna "Klant"); de mededeling door de Klant van zijn aanvaarding van de offerte van Mecalux, (hierna "Offerte") door welk middel dan ook; de vervaardiging en/of verkoop van Materiaal of de levering van Diensten door Mecalux aan de Klant; en elke handeling die de Klant zou kunnen verrichten vanaf de ontvangst van de Offerte, vormt de aanvaarding door de Klant van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die de Klant verklaart te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder voorbehoud; en b) deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben voorrang op contractuele of andere clausules of voorwaarden die door de Klant op welke manier dan ook zijn uitgegeven, zoals inkooporders, offertes, brieven of andere documenten die verwijzen naar producten en Diensten van Mecalux, die niet van toepassing zijn, tenzij in een dergelijk document uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat er van de bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt afgeweken.Bijgevolg worden alle soorten voorwaarden die in de loop van de onderhandelingen of door standaardgebruik of -praktijk als impliciet kunnen worden beschouwd, uitgesloten.

1. Verkoop van Materiaal
De INCOTERM die van toepassing is op elke verkoop van Materiaal is de door de partijen overeengekomen INCOTERM. Bij gebrek aan overeenstemming zal de keuze voor de INCOTERM de INCOTERM EXW 2020 voor de overeenkomstige Mecalux-fabriek zijn. In elk geval draagt de Klant de kosten en de middelen voor het lossen van het Materiaal. De Klant verbindt zich ertoe een ruimte ter beschikking te stellen waarin hij de geleverde Materialen gemakkelijk kan opslaan, hetzij in zijn eigen faciliteiten, hetzij in die van een daartoe gecontracteerde derde. In ieder geval behoudt Mecalux zich het recht voor om de Klant te factureren voor de bewaring en het onderhoud van de Materialen in het geval dat de Klant niet voldoet aan de vereisten voor de ontvangst van de Materialen. Bovendien moet de Klant het risico van verlies of beschadiging dragen vanaf het moment waarop het Materiaal in ontvangst had moeten worden genomen. In het geval dat de door Mecalux verkochte Materialen niet kunnen worden geleverd om redenen die niet aan Mecalux kunnen worden toegeschreven, kan Mecalux het certificaat afgeven dat de vervaardiging van deze Materialen erkent en zal hij de Klant hiervan op de hoogte stellen, zodat deze kan overgaan tot betaling van de facturen die overeenkomen met deze Materialen. In elk geval zal de Klant de door Mecalux gemaakte transport- en logistieke kosten op zich nemen.

Mecalux is niet aansprakelijk voor de uiteindelijke bestemming van het geleverde Materiaal of de montage ervan, wanneer dit wordt uitgevoerd door derden anders dan Mecalux. Deze afwijzing van aansprakelijkheid geldt zelfs indien het Materiaal bestemd is voor vervanging, wijziging, uitbreiding en/of wederverkoop.

Elke indicatie van het gewicht, de afmetingen en/of onderdelen van het Materiaal wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is derhalve niet bindend voor Mecalux en kan in geen geval aanleiding geven tot aanpassingen, wijzigingen of prijsherzieningen.

2. Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Offerte, garandeert Mecalux het Materiaal voor een periode van vijf (5) jaar tegen fabricage- of montagefouten, op voorwaarde dat de montage- en onderhoudsservice gedurende deze periode van vijf jaar aan Mecalux is uitbesteed. In het geval dat niet aan de bovengenoemde montage- en onderhoudsvoorwaarden wordt voldaan, is de garantie geldig voor de periode van één (1) jaar en dekt deze uitsluitend fabricagedefecten. In het geval dat de levering accu's omvat, zijn deze gegarandeerd voor de periode van één (1) jaar, of 1000 ladingen, welke zich het eerst voordoet, mits de accu's worden geladen zoals aangegeven in de overeenkomstige gebruikershandleidingen. Indien de levering machines omvat, biedt Mecalux een garantie voor de goede werking van de machines voor een periode van één (1) jaar vanaf de ingebruikname. In het geval van software bedraagt de garantieperiode zes (6) maanden vanaf de ingebruikname.

In het geval dat Mecalux wordt gecontracteerd voor de montage van het Materiaal, begint de garantieperiode op de datum waarop de montage en levering van het Materiaal is voltooid, tenzij er uitdrukkelijk een andere datum is overeengekomen. De garantie wordt van kracht, ongeacht of het Materiaal gebruikt wordt of niet. Als Mecalux niet wordt gecontracteerd voor de montage, begint de garantieperiode wanneer de Materialen worden geleverd.

De Materiaalgarantie is alleen geldig als de klant aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • dat elke vastgestelde schade of gebrek onmiddellijk wordt gemeld, of in ieder geval binnen een termijn van vierentwintig uur na de ontdekking ervan door de Klant. De Klant moet eveneens alle instructies volgen die door Mecalux worden gegeven na de melding van de schade; en
 • dat de Klant stipt aan de betalingsvoorwaarden voldoet.
In het geval van andere leveringen dan Materiaal en in aanvulling op het bovenstaande, is de garantie van toepassing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • dat de installatie passend en correct gebruikt wordt binnen het gebruiksniveau waarvoor deze werd geconfigureerd, overeenkomstig de aanwijzingen in de overeenkomstige Offerte en met inachtneming van alle specificaties daarin;
 • dat de instructies van Mecalux worden gevolgd, zoals uiteengezet in de betreffende Offerte en in de handleiding(en) die bij de installatie worden geleverd;
 • dat alle revisies, onderhoud en technische inspectietaken die door Mecalux zijn aanbevolen, correct worden uitgevoerd; en
 • dat er geen interventies of modificaties aan het Materiaal worden uitgevoerd, evenmin als demontage van de componenten door de klant of door derde partijen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Mecalux of van een derde partij die door Mecalux is geautoriseerd.
Voor de duur van de garantie is Mecalux verplicht om, voor eigen kosten en zonder kosten voor de klant, de elementen of onderdelen te repareren of te vervangen die tekenen van abnormale slijtage of ernstige fabricagedefecten of montagefouten vertonen. Normale slijtage wordt niet gedekt door de garantie. Interventies tijdens de garantieperiode worden zo snel mogelijk uitgevoerd, afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel om de problemen op te lossen. Nieuwe onderdelen hebben een garantie van zes (6) maanden. De vervangen onderdelen die gerepareerd of vervangen moesten worden, worden weer eigendom van Mecalux.
De garantie dekt de volgende items niet, die afzonderlijk in rekening zullen worden gebracht:
 • de vereiste Materialen en arbeid voor het vervangen van Materialen waarvan de slijtage is veroorzaakt door bijvoorbeeld:
  • a) blootstelling aan agressieve en/of corrosieve producten of omgevingen die bij de levering van het Materiaal niet waren voorzien,
  • b) Het niet uitvoeren van de passende onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de aanwijzingen in de overeenkomstige handleiding; of
  • c) het niet opslaan van de geleverde Materialen in de door Mecalux vereiste omstandigheden en omgeving;
 • Het leveren van Materialen en arbeid voor het repareren van schade veroorzaakt aan de installatie door derde partijen of door het onjuiste gebruik en onderhoud van de installatie;
 • Het leveren van Materialen en arbeid voor het repareren van problemen in de installatie waarvan bewezen is dat die zijn veroorzaakt door een onjuist gebruik van de installatie of nalatigheid van het verantwoordelijke personeel met betrekking tot situaties die zijn gedekt in de overeenkomstige handleidingen die met de installatie zijn meegeleverd; en
 • Het leveren van Materialen en arbeid voor het repareren van schade veroorzaakt door stoten, brand- of waterschade, diefstal, terroristische aanvallen, stormen, explosies, elektronische of nucleaire radioactiviteit, stijgingen of dalingen in spanning, fouten in het elektrische systeem (waar van toepassing) en in het algemeen alle andere schade die wordt veroorzaakt door externe factoren, overmacht of onvoorziene omstandigheden.
Montagefouten vallen alleen onder deze garantie indien de opdrachtgever Mecalux de montage van de installatie heeft laten uitvoeren. De periode en de omvang van de garantie kunnen worden gewijzigd of herroepen naar goeddunken van Mecalux, in gevallen waarin de aanvankelijk overeengekomen periode voor de uitvoering van de installatie is opgeschort of onderbroken om redenen die niet toe te schrijven zijn aan Mecalux.

3. Eigendomsvoorbehoud
Totdat de overeengekomen prijs of andere verschuldigde bedragen volledig zijn betaald, blijft Mecalux eigenaar van de gecontracteerde Materialen, zodat de Klant geen enkele daad van vervreemding of bezwaring mag verrichten of de Materialen naar een andere locatie mag verplaatsen, totdat deze volledig zijn betaald. Bovendien is de Klant aansprakelijk voor alle schade die deze kan overkomen, zelfs in geval van onvoorziene omstandigheden en overmacht. De Klant verbindt zich ertoe en is verplicht om elke schuldeiser die van plan is om beslag te leggen op alle of een deel van de Materialen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, naar behoren te informeren dat Mecalux eigenaar is van deze Materialen. Evenzo zal de Klant Mecalux zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het beslag of de poging tot beslaglegging, zodat deze eventuele maatregelen kan nemen binnen zijn wettelijke bevoegdheid. Het eigendomsvoorbehoud vormt een garantie ten gunste van Mecalux en beperkt of conditioneert geenszins haar recht om volledige betaling van de prijs te eisen en te verkrijgen.

4. Intellectueel eigendom
Mecalux, of meer bepaald het overeenkomstige bedrijf binnen de bedrijvengroep, is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van alle documentatie, plannen, handleidingen, licenties en computerprogramma's die corresponderen met de gecontracteerde Materialen en/of Diensten. Alle illustraties, afbeeldingen en andere grafische informatie in de Offerte worden uitsluitend ter informatie verstrekt en hebben geen contractuele waarde.

5. Beperking van aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Mecalux voor eventuele claims zal in geen geval de overeengekomen nettoprijs overschrijden. Het volgende is uitdrukkelijk uitgesloten: winstderving, productieverlies en gevolgschade, met inbegrip van, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, elke vorm van indirecte, incidentele, bijzondere, punitieve, speculatieve schade, met inbegrip van schade veroorzaakt door derden, of als gevolg van elk verlies van winst, inkomsten, clientèle, verlies van verwachte meerwaarden, zelfs indien Mecalux op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade ten opzichte van de Klant of derden, ongeacht de oorzaak van dergelijke schade. Mecalux aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor niet-naleving die is veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn controle, met inbegrip van gevallen van overmacht en onvoorziene omstandigheden.

6. Derde partijen
Indien de rechthebbende en uiteindelijke ontvanger van het Materiaal of de Dienst een andere derde is dan de Klant, (hierna de "Derde"), verbindt de Klant zich ertoe deze Algemene Verkoopsvoorwaarden over te dragen aan de Derde en diens aanvaarding te verkrijgen. De Klant verbindt zich er eveneens toe om de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door de Derde te bekomen, alsook de overname door de Derde van de verplichtingen die door hun aard noodzakelijkerwijs door de titularis van het Materiaal moeten worden uitgevoerd. De Klant is samen met de Derde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

In geval van niet-betaling door de Klant, kan Mecalux de uitstaande betaling opeisen bij de Derde als houder van het krediet dat de Klant tegenover deze laatste heeft en waarvan de Klant verklaart dat het aan Mecalux zal worden afgestaan.

7. Bescherming van persoonsgegevens
Mecalux informeert de Klant dat de persoonsgegevens die door welk middel dan ook worden verstrekt, voortaan worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid dat wordt weergegeven op de website die wordt beheerd door de onderneming van de Mecalux Groep waarmee de Klant een contract sluit en waarvan de Klant verklaart op de hoogte te zijn en deze te accepteren.
 
Basisinformatie over gegevensbescherming:
 • Beheerder: Mecalux
 • Doel: de zakelijke relatie met Mecalux beheren.
 • Rechtsgronden: De toestemming van de Klant en het legitieme belang van Mecalux.
 • Ontvangers: Bedrijven van de Mecalux Groep en hun zakenpartners.
 • Rechten: Het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals andere rechten, overeenkomstig het Privacybeleid.
 • Aanvullende informatie: Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons Privacybeleid.
8. Ethische Code
De Ethische Code van Mecalux legt de ethische waarden en principes vast waaraan onder andere Klanten van Mecalux en leveranciers zich moeten houden. De Ethische Code, evenals alle wijzigingen en/of bijwerkingen daarvan, is hier beschikbaar. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud ervan en stemt er uitdrukkelijk mee in deze na te leven.

9. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijke wet die van het land van de maatschappelijke zetel van het bedrijf van de Mecalux Groep die de Offerte uitbrengt, het Materiaal verkoopt en/of de Dienst verleent. De Partijen onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de stad waar de maatschappelijke zetel van het genoemde bedrijf van de Mecalux Groep is gevestigd, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van elke andere bevoegdheid die de Klant zou kunnen hebben voor het beslechten van elk geschil dat zou kunnen ontstaan met betrekking tot de naleving en de interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

10. Scheidbaarheidsclausule
In het geval dat een clausule en/of bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal de nietigheid, geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze worden beïnvloed en/of aangetast; een dergelijke bepaling zal alleen onwerkzaam zijn in het deel ervan dat nietig, ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is verklaard, en in plaats daarvan zal het toepasselijke recht van toepassing zijn.
 

ALGEMENE MONTAGEVOORWAARDEN MECALUX

In aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden ook van toepassing op elke dienst en/of montage geleverd door Mecalux en elke gerelateerde aanbieding, Offerte en/of voorstel, zoals van toepassing.

11. Ontvangstruimte
Vóór de montage dienen zowel de installatiezone als de toegang ertoe vrij worden gemaakt en zonder obstakels zijn. Tijdens de montageperiode mag er geen interferentie met andere industriële activiteiten optreden. Wachttijden en/of het stoppen van montage wordt afzonderlijk gefactureerd, in overeenstemming met de op het moment van montage geldende prijzen.

12. Levering en diensten
De klant dient de levering van elektriciteit (220/380 V) te garanderen, in aanvulling op water en nachtverlichting als deze noodzakelijk worden geacht, evenals de elementen en middelen voor het afvoeren van alle verpakkingen en surplus aan Materialen. Tijdens de gehele werkdag dienen toiletten en wasgelegenheid ter beschikking worden gesteld aan de monteurs. Mecalux neemt in geen geval het lossen van haar Materialen of de hefmiddelen (steigers, vorkheftrucks, platforms, schaarliften, enz.) op zich. Deze materialen worden altijd door de klant geleverd.

Als de Klant Mecalux echter niet inschakelt voor de montage, moet hij ervoor zorgen dat het team dat deze taak uitvoert zich strikt houdt aan de montage-instructies in de Mecalux-handleidingen, die te zijner tijd zullen worden verstrekt. In dit geval is de aansprakelijkheid van de montage uitgesloten.

13. Milieu
De monteurs voeren alle afvalmaterialen en afval af (hoofdzakelijk van verpakkingen: plastic, hout, metaalstrips en karton) in de door de Klant verstrekte containers. Als de Klant een milieubeheersysteem heeft, wordt het Materiaal in de passende containers gedaan of wordt het in een voor dit doel aangewezen gebied neergelegd, waarbij de verschillende producten worden gescheiden.

14. Preventie van beroepsrisico's
Mecalux heeft een plan voor veiligheid en gezondheid op het werk, dat de coördinatie van de bedrijfsactiviteiten met haar Klanten omvat. Daarom blijft Mecalux ter beschikking van de Klant om alle documentatie over de preventie van arbeidsrisico's die zij nodig acht voor deze coördinatie, te verstrekken vóór aanvang van de werkzaamheden.

15. Weerstand en inspectie van de vloer
De vloer moet voldoen aan de weerstands- en inspectiespecificaties vermeld in de desbetreffende Offerte, en de Klant is verantwoordelijk voor de correcte levering ervan. Als de vloer de waarden overschrijdt die zijn vastgesteld door toepasselijke regelgeving, worden de extra kosten voor het egaliseren betaald door de Klant. Mecalux behoudt zich het recht voor om het uitvoeren van montagetaken te weigeren, totdat het oppervlak adequaat wordt geacht. Mecalux zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze vertraging. De uitvoeringstermijn voor de installatie wordt vastgesteld in het overeengekomen planningsdocument en begint wanneer Mecalux (toegang tot) de vloerplaat ontvangt.

16. Uitvoering
Tenzij de wet anders bepaalt, en indien nodig, mogen de werktijden niet worden beperkt en moet de Klant montagewerk 's nachts en op feestdagen toestaan en alle middelen en voorwaarden leveren die in de desbetreffende Offerte zijn beschreven op de overeengekomen data. Dagen of gedeelten van dagen die worden beïnvloed door overmacht of onvoorzienbare gebeurtenissen (inclusief stakingen en pandemieën met huidige of toekomstige gevolgen) worden niet geteld als werkdagen in de overeengekomen uitvoeringstermijn. Evenzo zijn vertragingen veroorzaakt door andere aannemers niet toe te schrijven aan Mecalux, evenmin als vertragingen veroorzaakt door overmacht (met inbegrip van stakingen en pandemieën, met huidige of toekomstige gevolgen) met gevolgen voor onderaannemers van Mecalux. Indien, om welke reden dan ook die niet toe te schrijven is aan Mecalux, het verloop van de installatie en/of bestelling wordt opgeschort of onderbroken, kan Mecalux:
 • a) de door de Klant betaalde bedragen inhouden;
 • b) facturen uitgeven voor verschuldigde betalingen; en
 • c) betaling vorderen voor vervaardigde, geassembleerde of in aanbouw zijnde materialen, voor werkelijk uitgevoerde werkzaamheden, alsmede voor kosten die voortvloeien uit het stoppen en starten van installatiewerkzaamheden.

Bovendien zal de informatie in de vorige paragrafen van toepassing zijn in het geval dat de snelheid van levering of werkzaamheden worden beïnvloed indien de Klant of derde partijen de voor de uitvoering van de levering benodigde gegevens of elementen niet verstrekken.

In dat geval zal het hervatten van opgeschorte of onderbroken werkzaamheden een evaluatie of bijwerking van de voorwaarden omvatten, met inbegrip van de prijs en garantieperiode.

In het geval dat de vertragingen niet toe te schrijven zijn aan Mecalux en bij aanvang van de werkzaamheden voor een periode van meer dan negentig (90) dagen voorkomen, kan Mecalux de bedragen herzien of actualiseren. Evenzo, indien het als gevolg van een onvoorziene omstandigheid onmogelijk is om het Materiaal en/of de overeengekomen Dienst te leveren of indien deze levering aanzienlijke onvoorziene kosten met zich meebrengt, heeft Mecalux het recht om de contractuele relatie te beëindigen en heeft hij het recht om te handelen in overeenstemming met de bepalingen van de paragrafen a), b) en c) van deze clausule.

17. Bewaring en bescherming
De Klant draagt de kosten van bewaring en bescherming van het geleverde Materiaal voor de montage en/of het onderhoud van het opslagmateriaal. Mecalux is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het Materiaal in het geval dat het buiten wordt achtergelaten tijdens het montageproces.

18. Interferentie met bestaande installaties
De Klant vrijwaart Mecalux van aansprakelijkheid voor alle schade die kan worden veroorzaakt door de montage van de installatie, indien de Klant niet het bewijs levert dat hij de plaats van de elektrische en pneumatische bekabeling of leidingen van enig ander type die de installatie kunnen beïnvloeden, vooraf aan het montagebedrijf heeft meegedeeld.

19. Integriteit van de Installatie en Offerte
De configuratie van de magazijnoplossing wordt berekend op basis van de kenmerken beschreven in de overeenkomstige Offerte en/of uitdrukkelijk aanvaard door Mecalux. Daarom mag de Klant noch een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mecalux wijzigingen aanbrengen aan het ontwerp, onderdelen vervangen of de installatie repareren voordat de montage is voltooid. Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomstige Offerte zijn inbegrepen, vallen onder een afzonderlijke offerte, evenals wijzigingen waarom de Klant heeft verzocht nadat de overeenkomst of Offerte werd ondertekend. De Prijs is gebaseerd op totale levering, en gebaseerd op de specificaties die door de Klant zijn gecommuniceerd. Indien de Klant de omvang, het volume of de diensten in de desbetreffende Offerte wenst te wijzigen, zullen de prijs, het tijdschema en de overige voorwaarden in de Offerte worden aangepast aan de nieuwe voorwaarden. Mecalux is niet aansprakelijk voor gebrek of schade veroorzaakt aan de installatie, personen of goederen als gevolg van wijzigingen of veranderingen aan de installatie of een van haar onderdelen, uitgevoerd door derden anders dan Mecalux tijdens of na de montagewerkzaamheden uitgevoerd door Mecalux.

20. Andere voorwaarden overeenkomstig het type locatie
Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om op eigen kosten de noodzaak na te gaan van het aanvragen en verwerken van alle relevante licenties, vergunningen en/of toestemmingen om de gecontracteerde installatie uit te voeren en de wettigheid ervan te waarborgen. De overeenkomstige Offerte omvat niet de levering van consultancy-diensten door Mecalux op dit gebied. De Klant zal aan zijn betaalverplichtingen voldoen en zal Mecalux vrijwaren, zelfs in het geval dat de relevante vergunningen of toestemmingen niet worden toegekend. Het niet verkrijgen van de relevante licenties, vergunningen en/of toestemmingen geeft Mecalux het recht de rechtsverhouding te beëindigen en van de Klant alle schade te vorderen die dit heeft veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken, met inbegrip van gevolgschade en gederfde winst. Evenzo garandeert de Klant, behoudens voorafgaande schriftelijke kennisgeving van het tegendeel en voldoende voor de aanvangsdatum van de werkzaamheden door Mecalux ter plaatse, dat hij reeds beschikt over de noodzakelijke licenties, vergunningen en/of toestemmingen die Mecalux in staat stellen de uitvoering van de levering die het voorwerp uitmaakt van de desbetreffende Offerte, uit te voeren.

[Bijgewerkt op: 26 oktober 2022]