Berekening van de ROI

De berekening van de ROI (return on investment) in een magazijn, ofwel het rendement op de investering, is een ander fundamenteel element dat in overweging moet worden genomen bij het kiezen van de beste opslagoplossing voor een bedrijf.

De kostenanalyse van een installatie en het rendement op de investering (ROI) zijn berekeningen die men in ieder project kan en moet opnemen. Over het algemeen is dit heel eenvoudig en voert de exploitant of de eigenaar dit zelf uit. In andere gevallen kan de leverancier van de opslagoplossingen haar klanten hierbij helpen.

Een berekening van de ROI bestaat uit het afleiden van de tijd die ongeveer nodig is om de initiële investering terug te verdienen. Hiervoor moeten altijd minimaal twee uitgangssituaties tegen elkaar worden afgezet: de actuele situatie in vergelijking met het nieuwe project (voor bedrijven die al een magazijn hebben en dit willen vervangen), of twee nieuwe situaties (wanneer de situatie zich voordoet dat men vanaf nul moet beginnen).

Voor het maken van een gedetailleerde berekening moet men alle investerings- plus exploitatiekosten (directe besparingen) en de winst op het gebied van bedrijfsimago, dienstverlening en beheer (ook wel de indirecte besparingen genoemd) incalculeren. Hoewel het in de praktijk op deze manier wordt gedaan, vereenvoudigen we de analyse in dit artikel om de berekening begrijpelijk te maken en zodoende wordt er alleen rekening gehouden met de meest elementaire waarden, zoals de gebouwen (het magazijn zelf en de bijgebouwen), het opslagsysteem (magazijnstellingen), de apparatuur voor goederenafhandeling, de productiviteit en de magazijnmedewerkers.

Om twee opties te kunnen vergelijken is het noodzakelijk om over dezelfde uitgangsgegevens te beschikken. In dit voorbeeld zijn dat de volgende:

- Er is een magazijn nodig met een opslagcapaciteit van 8000 pallets van 800 x 1200 x 1450 mm

- Per dag moeten er 700 inkomende en 700 uitgaande pallets kunnen worden afgehandeld

- Er wordt geen orderpicking toegepast

- In de beginfase bestaat de werkdag uit 8 uur

- De beschikbare ruimte voor de bouw is 100 m lang en 60 m breed, en bevindt zich binnen een omsloten terrein

Twee oplossingen worden voorgesteld die aan deze behoeften en beperkingen voldoen. Daarna wordt de ROI berekend, door ze met elkaar te vergelijken. Alle kosten zijn louter ter oriëntatie en kunnen variëren al naar gelang het moment en de omstandigheden. Ze worden uitsluitend gebruikt ter illustratie van het voorbeeld.

 

OPTIE 1. CONVENTIONELE PALLETSTELLINGEN MET REACHTRUCKS

Bij deze eerste mogelijkheid gaat men uit van een magazijn van 84 m lang bij 49 m breed en een binnenhoogte van 11 m. Het gebruikte oppervlak bedraagt 4851 m² en de uitbreidingsmarge van het magazijn ten opzichte van het bezette oppervlak bedraagt 19 % in verhouding tot het totale oppervlak van het perceel. Het constructiesysteem bestaat uit een conventioneel magazijn met 8 laad- en losperrons en een ontvangst- en verzendzone van 735 m2.

De opslagcapaciteit van de installatie bedraagt, zoals gevraagd, 8000 pallets. Het aantal afhandelingen dat door een heftruck kan worden uitgevoerd bedraagt 11 inkomende en 11 uitgaande pallets per uur (in totaal 22), waardoor er 9 heftrucks onontbeerlijk zijn. Met deze middelen zijn er 7,4 arbeidsuren nodig om te kunnen voldoen aan de 1400 vereiste afhandelingen (700 uitgaande en 700 inkomende pallets). Wanneer men overgaat op een 24-urige werkdag, bedraagt de groeicapaciteit van de installatie 224 %.

 

Pallets opslaan door middel van reachtrucks

Pallets opslaan door middel van reachtrucks

 
Kosten van deze optie
Concept Aantal Totale kosten (in euro)
Magazijnmedewerkers 9 216.000
Reachtrucks 9 315.000
Magazijnstellingen 8000 opslaglocaties 312.000
Civiele techniek (magazijn + verzendzone) 4851 m² 1.454.400

 

 

 

OPTIE 2. CONVENTIONELE PALLETSTELLINGEN MET DUBBELDIEPE MAGAZIJNKRANEN

Bij deze optie wordt dezelfde ruimte als bij de eerste optie gebruikt, maar wordt er slechts een gedeelte van het magazijn gebouwd, waarbij de rest van de ruimte wordt gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen. De hoogte van het magazijn bedraagt 24 m tot aan het dakspant. Het totaal bebouwde oppervlak bedraagt 2953 m², waarvan 2218 m² voor het magazijn en 735 m² voor de ontvangst- en verzendzone zijn bestemd. De verkregen opslagcapaciteit bedraagt 8000 pallets, zoals werd gevraagd.

Het aantal cycli dat een magazijnkraan kan uitvoeren bedraagt 29 dubbele cycli per uur (29 inkomende en 29 uitgaande pallets), waardoor in dit geval 3 magazijnkranen onontbeerlijk zijn. Met deze middelen zijn er 8 arbeidsuren per dag nodig om het gevraagde aantal handelingen per dag uit te voeren. De installatie kan 200 % groeien door 24 uur per dag te werken. De uitbreidingsmarge van het magazijn bedraagt 51 %.

 

Pallets dubbeldiep opslaan met magazijnkranen

Pallets dubbeldiep opslaan met magazijnkranen

 
 
Kosten van deze optie
Concept Aantal Totale kosten (in euro)
Magazijnmedewerkers 2 48.000
Magazijnkranen 3 855.000
Magazijnstellingen 8000 opslaglocaties 760.000
Civiele techniek
(magazijn + verzendzone)
2953 m3 1.099.926

 

 

BEREKENING VAN DE ROI

De tabel met de vereenvoudigde berekening van het rendement op de investering (ROI) gaat uit van het totale cumulatieve bedrag betreffende het verbruik van het magazijn op jaarbasis. Op deze manier kan men afleiden welke installatie voordeliger is op economisch niveau, bij een gelijkblijvende werkbelasting.

De berekening wordt uitgevoerd op basis van het jaarlijkse verbruik, waarbij de kosten van de installatie slechts eenmaal (het eerste jaar) worden verrekend en de kosten die zich herhalen, zoals de personeelskosten, elk jaar worden opgeteld.

Conventioneel magazijn met reachtrucks
  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7
Gegevens van het voorgaande jaar   2.297.400 2.513.000 2.729.000 2.945.000 3.476.000 3.692.000
Magazijn-
medewerkers
216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000
Reachtrucks 315.000       315.000    
Magazijnstelling 312.000            
Civiele techniek (magazijn + verzendzone) 1.454.400            
Lopend totaal 2.297.400 2.513.400 2.729.400 2.945.400 3.476.400 3.692.400 3.908.400

Bedragen in euro

 

Automatisch magazijn met dubbeldiepe magazijnkranen
  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7
Gegevens van het voorgaande jaar   2.672.926 2.720.926 2.768.926 2.816.926 2.864.926 2.912.926
Magazijn-
medewerkers
48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Magazijnkranen 855.000            
Magazijnstelling 760.000            
Civiele techniek (magazijn + verzendzone) 1.099.926            
Lopend totaal 2.672.926 2.720.926 2.768.926 2.816.926 2.864.926 2.912.926 2.960.926

Bedragen in euro

 

Grafische voorstelling van de ROI van een installatie

 

Grafische voorstelling van de ROI van een installatie

 

Zoals men hieruit kan afleiden, is er voor een conventioneel magazijn in de beginfase een lage investering nodig, maar de personeelskosten zijn zo hoog, dat na twee jaar en acht maanden het verschil met de geautomatiseerde optie, die minder jaarlijkse vaste kosten heeft, nihil is. Vanaf dit moment blijft de besparing, die de tweede optie biedt, gedurende de hele levensduur van het magazijn van kracht. Dit is een duidelijk voorbeeld dat het belangrijk is om projecten op middellange en lange termijn te plannen.

Hoe zou dit voorbeeld eruit zien als het niet om een nieuwe installatie zou gaan, maar om een al bestaand magazijn, dat niet ouder dan drie jaar is? In dit geval gaat het alleen om de overeenkomstige besparing op het personeel en, het om de vijf jaar vervangen van de heftrucks (de eerste vervanging moet al in het tweede jaar plaatsvinden).

Bij verandering van magazijn door verkoop, wordt de waarde van de loods (€ 1.454.000) en een gedeelte van het materieel (€ 150.000 voor magazijnstellingen en machines) uitgekeerd. Dit bedrag moet van de initiële investering voor het nieuwe magazijn worden afgetrokken, waardoor er een verschil van € 1.068.926 overblijft. Het rendement op de investering (ROI) wordt in het vijfde jaar bereikt en vanaf dat moment zal dit verschil gedurende de verdere levensduur van het magazijn winst zijn. Opnieuw zorgt het plannen op de middellange en lange termijn voor een winsituatie voor het bedrijf.

 

Andere artikelen in deze rubriek

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: