De minimum bestelhoeveelheid MOQ van de leverancier

De minimum bestelhoeveelheid MOQ

04 apr 2022

Hoeveel artikelen moet ik afnemen wil een leverancier mijn bestelling accepteren? De minimum bestelhoeveelheid MOQ (Minimum Order Quantity) is een groeiend concept dat in deze tijd van de e-commerce zeer in zwang is. Door de globalisering worden ondernemingen over de hele wereld, ertoe aangezet toeleveranciers te hebben met wie ze een minimum bestelhoeveelheid of minimum order quantity overeenkomen.

In dit artikel wordt het concept van de minimale bestelhoeveelheid MOQ in detail uitgewerkt, worden de factoren die hierop van invloed zijn geanalyseerd, wordt uitgelegd hoe de MOQ kan worden berekend, en hoe de door een toeleverancier vastgesteld minimum kan worden verlaagd.

Wat is de minimum bestelhoeveelheid MOQ en waar is het voor bedoeld?

De minimum bestelhoeveelheid MOQ verwijst naar het minimale aantal eenheden van een product dat een leverancier bereid is te verkopen.

Waarom werken toeleveranciers met een Minimum Order Quantity (MOQ)? Het is heel eenvoudig: de minimale bestelhoeveelheid vormt de enige garantie om de productiekosten, de personeelskosten, en indien inbegrepen, de verzendingskosten te dekken, én om winst te maken.

Bepalende factoren voor de minimum bestelhoeveelheid MOQ

De belangrijkste factor die deze variabele bepaalt, is de grondstof waarmee de leverancier werkt. Hetzij vanwege de totale kosten die voortvloeien uit de winning en verwerking ervan, of omdat de grondstof is ingekocht bij een andere toeleverancier die met zijn eigen minimum order quantity of MOQ werkt.

Een andere factor die rechtstreeks verband houdt met de minimale bestelhoeveelheid zijn de productiekosten per eenheid. Leveranciers bieden kortingen aan in ruil voor grotere bestellingen. Dit is het resultaat van schaalvoordelen, aangezien de leverancier de kosten verlaagt door het productievolume te verhogen. Hoe groter het volume, hoe hoger de winstmarge voor de leverancier. En hoe meer kortingen hij zal kunnen toepassen. Tot de optimale te produceren hoeveelheid is bereikt.

Schaalvoordelen doen zich voor wanneer een fabrikant de kosten vermindert door de productie te verhogen
Schaalvoordelen doen zich voor wanneer een fabrikant de kosten vermindert door de productie te verhogen

Ten slotte is ook de commerciële strategie van elke toeleverancier van invloed op de minimale bestelhoeveelheid MOQ. Met andere woorden, welke winstgevendheid wil ik bereiken met een bepaalde minimum bestelhoeveelheid, met welke soort klanten wil ik werken, en hoe wil ik de concurrentie aangaan met andere leveranciers.

De invloed van de minimum order quantity of mimimum bestelhoeveelheid MOQ op de voorraden

Het volume van een bestelling heeft gevolgen voor de voorraden in het magazijn. Indien de leverancier dus een hoge MOQ vaststelt, zullen de bestellingen groter zijn en de schommelingen in de voorraden groter. Indien de MOQ echter laag is, zullen de voorraadschommelingen minder uitgesproken zijn. De minimum order quantity (MOQ) heeft derhalve een aanzienlijke invloed op het functioneren van het magazijn.

  • Een hoge minimale bestelhoeveelheid MOQ: wanneer deze hoog is, moet de leverancier een grote voorraad van het product in het magazijn aanhouden. Dit impliceert een hogere investering in de aanschaf van het product, hogere opslagkosten en eveneens bepaalde risico's voor de goederen, zoals bijvoorbeeld de vervaldatum. Maar als alles goed gaat, kan de winst op de verkopen hoger uitvallen.
  • Een lage minimale bestelhoeveelheid MOQ: wanneer een lage minimale bestelhoeveelheid wordt toegepast, dan hoeft de leverancier maar een klein aantal SKU's in voorraad te houden, wat het magazijnbeheer vergemakkelijkt en het risico vermindert dat goederen achterhaald raken. De initiële investering in het product zal lager uitvallen, evenals de opslagkosten. Het nadeel van het werken met een lage MOQ, is de aanzienlijke toename van de werkzaamheden met betrekking tot de bevoorrading en het vervoer van de goederen. Het is dan ook van essentieel belang dat het beheer ervan efficiënt is, om voorraadtekorten te voorkomen.. Magazijnen maken hiervoor gebruik van warehouse management software (WMS), waarmee bevoorradingsstrategieën kunnen worden vastgesteld op basis van de logistieke behoeften waarmee ze worden geconfronteerd.

Is het beter om een hoge of lage MOQ te hanteren? Het antwoord varieert naar gelang van het volume van de eenheden die worden beheerd of, met andere woorden, de omloopsnelheid van de voorraden in het magazijn.

De omvang van de voorraad in het magazijn varieert al naargelang de minimale bestelhoeveelheid MOQ
De omvang van de voorraad in het magazijn varieert al naargelang de minimale bestelhoeveelheid MOQ

De formule voor het bepalen van een Minimum Order Quantity (MOQ) voor leveranciers

Het is moeilijk te bepalen wat precies de minimum bestelhoeveelheid is, die een toeleverancier moet vaststellen, omdat er veel variabelen bij betrokken zijn.

Niettemin is het mogelijk de MOQ te berekenen als een indicatie van de productiekosten per producteenheid. Daartoe moeten de totale productiekosten worden berekend, en vervolgens worden gedeeld door het aantal geproduceerde artikelen.

Totale productiekosten = vaste kosten (personeel, huur...) + variabele kosten ( verpakkingsmateriaal, grondstoffen...)

Kosten per stuk = totale productiekosten (vaste + variabele kosten) / aantal geproduceerde eenheden

Vervolgens moet de gewenste winstmarge voor elke eenheid worden bepaald, en vervolgens worden geëxtrapoleerd naar de minimale bestelhoeveelheid.

Hieronder volgt een voorbeeld van een Minimum Order Quantity berekening. Een schroevenfabrikant moet € 1.000 uitgeven om 2.000 schroeven te produceren dat wil zeggen dat elke schroef € 0,05 kost. Laten we aannemen dat de fabrikant een winstmarge wil behalen van 50% voor elke verkochte schroef. De minimale kosten van elke schroef zullen dus € 0,075 bedragen.

Om de minimale bestelhoeveelheid te bepalen, moet rekening worden gehouden met factoren zoals de minimum order quantity (MOQ) van de concurrentie, het aantal bestellingen dat per dag wordt ontvangen, en het gemiddelde aantal eenheden dat door afnemers wordt aangevraagd. Stel dat deze fabrikant van schroeven drie bestellingen per dag ontvangt, van elk gemiddeld 7500 stuks.

Om de verkoop van deze drie bestellingen per dag te garanderen en klanten te bedienen die kleinere hoeveelheden nodig hebben, zou de fabrikant een minimale bestelhoeveelheid kunnen vaststellen van 7000 eenheden voor een totale waarde van € 525. Drie bestellingen met deze minimale bestelhoeveelheid MOQ zullen de € 1.000 productiekosten compenseren, en tegelijkertijd 50% van de nagestreefde winst opleveren.

In dit voorbeeld is echter geen rekening gehouden met externe kosten, zoals de transportkosten, aangezien elke leverancier zelf bepaalt of hij deze al dan niet in de prijs opneemt.

Doeltreffend voorraadbeheer is van essentieel belang om de minimum bestelhoeveelheid te kunnen bepalen die een leverancier nodig heeft
Doeltreffend voorraadbeheer is van essentieel belang om de minimum bestelhoeveelheid te kunnen bepalen die een leverancier nodig heeft

Voordelen van een MOQ

Het belangrijkste voordeel van de Minimum Order Quantity is dat het leveranciers in staat stelt vaste productie- en personeelskosten, alsmede andere extra kosten te compenseren. Tevens worden hiermee de verkoopprognoses en derhalve de winstverwachtingen van de onderneming betrouwbaarder.

Vanuit het oogpunt van de koper is de minimale bestelhoeveelheid een voor de hand liggende beperking. Toch kunnen we ook hier een positief aspect belichten: het maakt het gemakkelijker prijzen te vergelijken. Leveranciers die met een minimale bestelhoeveelheid MOQ werken, zijn over het algemeen transparanter, omdat de kortingen die worden toegepast al naargelang het ordervolume worden meegedeeld.

Een ander punt dat voor de minimale bestelhoeveelheid pleit, is dat hierdoor een langdurige samenwerking tussen leverancier en afnemer tot stand wordt gebracht. Indien de leverancier een bepaald volume veilig stelt, biedt dit hem de mogelijkheid te investeren en het productiesysteem te verbeteren. Dit vertaalt zich in een betere productkwaliteit en een klantvoordeel.

De minimale bestelhoeveelheid MOQ verlagen wanneer u de klant bent

Als de Minimum Order Quantity van de toeleverancier te hoog blijkt, vanuit het standpunt van de klant, dan moet er onderhandeld worden. Hier is het doel de minimale bestelhoeveelheid zo laag mogelijk te houden en toch de prijs per eenheid concurrerend te houden. Sommige leveranciers gaan akkoord met een lagere minimum bestelhoeveelheid MOQ, met het oog op de ontvangst van grotere bestellingen in een later stadium.

Voordat u over de MOQ gaat onderhandelen, is het raadzaam om eerst de kwaliteit van het product te controleren door de leverancier om een monster te vragen. Indien het product niet aan de verwachtingen voldoet, kunnen hogere kosten worden vermeden en kan dit ook als argument worden gebruikt bij onderhandelingen.

Indien een leverancier ermee instemt de minimale bestelhoeveelheid te verminderen, dan is het van belang ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het product niet in het gedrang komt. Misschien zal de leverancier proberen een lagere Minimum Order Quantity te compenseren met een lagere kwaliteit van de grondstof, om de verkoop winstgevender te maken.

Ten slotte, als een leverancier hardnekkig vasthoudt aan zijn minimale bestelhoeveelheid MOQ, is het altijd mogelijk om aan te bieden om een hogere prijs per eenheid aan te bieden. Sommige bedrijven betalen liever een hogere kostprijs per stuk, dan een hoge MOQ te accepteren, zodat ze dan precies over de hoeveelheid kunnen beschikken die nodig is. Bovendien worden opslagproblemen en het risico op een restpartij hiermee voorkomen.

Easy WMS biedt de noodzakelijke hulpmiddelen voor een efficiënt voorraadbeheer
Easy WMS biedt de noodzakelijke hulpmiddelen voor een efficiënt voorraadbeheer

Minimale bestelhoeveelheid MOQ, de sleutel tot de betrekkingen tussen klant en leverancier

De minimum bestelhoeveelheid is het uitgangspunt van elke zakelijke relatie tussen een afnemer en zijn leverancier. Het is duidelijk dat de meest bevoorrechte partij de leverancier is. Dankzij de Minimum Order Quantity kan de onderneming immers winst maken en de kosten dekken. Voor klanten, kan de minimale bestelhoeveelheid MOQ ook een zeker voordeel opleveren: het vergemakkelijkt de prijsvergelijking, versterkt de relatie tussen klant en leverancier, en kan zelfs helpen om het magazijn beter te beheren. Aangezien er een minimumbestelling is, is het voorraadbeheer beter voorspelbaar.

Neem contact met ons op, als u meer informatie wenst over dit onderwerp.

 

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: